NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

Magyar Mozgókép Fesztivál Közönségdíj nyereményjáték szabályzat

 

 

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és a Játékban történő részvételükkel automatikusan elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező honlapján található Adatvédelmi Irányelveit és a jelen dokumentum 8. fejezetében található adatvédelmi tájékoztatóját.  

 

 

1. A nyereményjáték szervezője

 

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (8200 Veszprém, Óváros tér 9., Megyei nyilvántartási szám: 19-01-0000227 Adószám: 19264581-1-19 a továbbiakban: „Szervező”)

 

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

 

2.1 A Játékban valamennyi, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint.

 

2.2 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetve ezen személyek Ptk. 8:1. § bekezdése szerinti hozzátartozói.  

 

2.3 A Szervező fenntartja a változtatás jogát a részvételi feltételek kapcsán.  

 

3. A nyereményjáték időtartama

 

A Játékosoknak a Játékba kerülésre a megjelölt időtartam alatt van lehetősége:

2021. 06 19 12 órától 2021. 06. 26. 16 óráig.

 

4. A nyereményjáték menete

 

4.1 A játékkiírást a Szervező weboldalán (https://mozgokepfesztival.hu) tesszük közzé. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a leadja szavazatát a közönség-díj oldalon, majd a szavazatmegerősítő e-mailt visszaigazolja.  

 

4.2 A nyeremény sorsolására 2021. 26.-án 20:00-kor kerül sor, a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül a Szervező székhelyén. A sorsoláskor nyereményenként 1 nyertest, és 3 tartaléknyertest sorsolunk ki. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.

 

4.3 A nyertes Játékos nevét a Szervező Facebook/ Instagram oldalán, hozzászólás formájában teszi közzé és értesíti email formájában is, ahol kéri az átvétel módjának, címének, valamint postázási/levelezési címének (a nyeremény postázása céljából történő) megadását.

Amennyiben a kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) értesítése is a fentiek szerint történik, azzal, hogy kért adatok megadására nekik is 7 nap áll rendelkezésre.  

 

4.4 Amennyiben a Szervező nem postai úton juttatja el a nyereményt a nyertes Játékos részére, úgy a nyertes Játékos a nyereményéért személyi igazolványa és lakcímkártyája bemutatásával, legkésőbb az adatai megküldésétől számított 30 napon belül jelentkezhet személyesen a Szervező irodájában (8200 Veszprém, Kossuth utca 3.). A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes Játékos részére elektronikus úton egy, a Szervező által generált, egyedi ellenőrző jelszót küldjön annak érdekében, hogy a nyeremény tényleges átadásakor a nyertes Játékostól az egyedi jelszót a nyereményre való jogosultság ellenőrzése céljából megkérdezze. A Szervező a nyeremény átadását az egyedi ellenőrző jelszó megadásához kötheti. Amennyiben a nyeremény átadása bármely okból meghiúsul, különösen, de nem kizárólagosan, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét az okmányai bemutatásával vagy az egyedi jelszó megadásával, úgy a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 30 nap. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertes Játékosra nézve jogvesztő.

 

5. A nyeremények

 

• 4x2 db belépőjegy a VeszprémFest augusztus 20-i Concerto Budapest (Snétberger Ferenc, Roby Lakatos – Rapszódia) programjára

• 1 db páros bérlet a Pannon Várszínház 2021/2022-es évadjára  

• 1 db páros jegy a TÁNC XXIII. Nemzetközi Kortárs Fesztiválra  

• 1 db páros jegy a Pannon Várszínház Bartók- és Ady estjére az Auer Fesztivál keretein belül

• 2 db belépőjegy a Nagylátószög - 120 éves a magyar film c. kiállításra a budapesti Ludwig Múzeumba

• 1 db „120 éves a magyar film” - Északi Part magazin különszám  

• 1 db Mozgókép Fesztivál ajándékcsomag

 

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

 

6.1 A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének, illetve a nyeremény postai úton történő megküldése esetén annak postai költségét.

 

6.2 A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik.

 

7. Információ a Játékról

 

7.1 A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a Szervező weboldalán a mozgokepfesztival.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat oldalon

 

7.2 A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:  

információs e-mail cím: [email protected]  

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok  

8.1 Alaprendelkezések

a) A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.  

 

b) Az adatkezelés a Szervező adatvédelmi irányelvei szerint történik, amely megtalálható a szervező weboldalán (https://mozgokepfesztival.hu/adatvedelem)

 

c) A Játékos hozzájárul nyertessége esetére a facebook account nevének a Szervező facebook oldalán marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához és megjelenítéséhez, külön díjazás nélkül.

 

8.2. A Játék adatkezelője, elérhetőségei:

Jelen Játék adatkezelője Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (továbbiakban úgy is mint „Adatkezelő”)

Székhelye: Veszprém 8200, Óváros tér 9.

Megyei nyilvántartási szám: 19-01-0000227

Adószám: 19264581-1-19

e-mail cím: [email protected]  

 

Adatvédelmi kapcsolattartási cím: [email protected]

 

8.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatok megőrzésének időtartama:

A kezelt adatok köre a jelentkező, illetve nyertes esetén a nyertes neve, email-címe, levelezési/postai címe. Az adatkezelés jogalapja a jelentkező önkéntes hozzájárulása, melyet a jelentkező a versenyre való jelentkezéssel tesz meg. Az adatkezelés célja a nyertes esetén a nyeremény kézbesítése. A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

 

8.4 Az adatok megőrzési ideje az Európa Kulturális Fővárosa projekt megvalósítását követően, annak lezárása elfogadott záró elszámolástól (várhatóan 2024) számított 10 év, tekintettel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire.  

 

 

8.5  Adatfeldolgozó igénybevétele

 

A Játék során a Szervező nem vesz igénybe adatfeldolgozót.  

 

8.6  A személyes adatok címzettjei

 

A megadott személyes adatokhoz a Szervezőnek a Játék lebonyolításában érintett munkavállalói férhetnek hozzá, a bizalmasság követelményének és továbbítás tilalmának figyelembevételével. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

 

8.7 A Játékost megillető jogok jelen adatkezelés vonatkozásában

 

A) A hozzáféréshez való jog  

A Játékos bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő (Szervező) kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során a Játékos arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a hozzáférési jog hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a Játékos kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.  

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő a Játékosra vonatkozó személyes adatokat a Játékos kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja a Játékost, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A Játékos kérésére az Adatkezelő tájékoztatja a Játékost ezen címzettekről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben a Játékos valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

• az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

• olyan adatkezelésről van szó, amely a Játékos hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást a Játékos visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

• a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy

• jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A Játékos kérésére az Adatkezelő tájékoztatja a játékost ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik azon jogszabályi előírások, amelyek alapján az Adatkezelő meghatározott időtartamon keresztül köteles megőrizni bizonyos dokumentumokat.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog  

A Játékos a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

• vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez a Játékos hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Játékost előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A Játékos kérésére az Adatkezelő tájékoztatja a játékost ezen címzettekről.

E) A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a Játékosra vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, a Játékos jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy  

• az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Játékos érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy  

• az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

•  

F) Adathordozhatósághoz való jog

A Játékos jogosult arra, hogy a Játékosra vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja a játékos hozzájárulása.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén a Játékos kérésének az Adatkezelő email csatolmány útján, pdf formátumban tesz eleget.

G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha a Játékos úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:  

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: Budapest 1363 Pf. 9.

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: [email protected]  

A Játékosnak joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

A Játékos – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Veszprémi Törvényszék, azonban a Játékos a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.  

 

8.8 Kérelmek megválaszolásának határideje

 

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  

 

9. Vegyes rendelkezések  

 

9.1 Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.  

 

9.2 A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.  

 

9.3 A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

9.4 A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

 

9.5 A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, az Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa.

 

 

 

Veszprém, 2021. 06. 18

 

 

Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány

Szervező