HÁZIREND

1. A Magyar Mozgókép Fesztivál (a továbbiakban: „Rendezvény”) látogatója a Rendezvény területén való tartózkodás során köteles a jelen házirendben („Házirend”) foglaltakat betartani. A Rendezvény területére történő belépéssel, illetve az ott tartózkodással elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Házirend feltételeit, valamint köteles betartani a szervezők és az egyes helyszínek felelőseinek utasításait, és egyéb tájékoztatásait.

2. A Rendezvény szervezője: Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (8200 Veszprém, Cserhát lakótelep. 8., a továbbiakban: „Szervező”)

3. A Rendezvény időtartama: 2024. június 12. és 2024. június 15. napjai között kerül megrendezésre az alábbi helyszíneken:   

 

Veszprém, Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2.

Veszprém, Expresszó Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2.

Veszprém, FOTON Audiovizuális Centrum, Veszprém, Vár u. 17. 

Veszprém, História Kert, Veszprém, Fenyves u 15-17.

Veszprém, Agóra Veszprém Kulturális Központ, Veszprém, Táborállás park 1. 

Veszprém, Várbörtön Látogatóközpont udvara, Veszprém Jókai Mór u. 8.

Veszprém, Filmio Fröccsterasz, Veszprém, Óváros téri rendezvényhelyszín 

Balatonalmádi, Wesselényi Strand rendezvényhelyszín 

Balatonfüred, Tagore sétány rendezvényhelyszín 

Balatonfüred, Balaton Mozi, Balatonfüred, Horváth Mihály u. 64.

 

4. A Házirend valamennyi látogató által megismerhető módon, jól láthatóan kifüggesztésre kerül az egyes helyszíneken, továbbá a rendezvény honlapján is elérhető:  https://mozgokepfesztival.hu

 

5. A Szervező a Rendezvény és a vetítések vonatkozásában fenntartja a programváltoztatás jogát. 

 

Minden rendezvény kizárólag érvényes jegy vagy bérlet bemutatásával látogatható. 

A részletes programokról és a további feltételekről a Rendezvény honlapja és Facebook oldala ad bővebb információt.

 

6. A belépésre jogosító papíralapú vagy online dokumentumot a látogató köteles magánál tartani a Rendezvény ideje alatt, és a Szervező kérésére köteles azt bemutatni. A kedvezményezetti jegyek érvényesítéséhez a Rendezvényre belépéskor az arra jogosító dokumentumot be kell mutatni a Szervező részére. 

 

7. A Rendezvény elmaradása esetén a Szervező visszatéríti a kapcsolódó programra vásárolt jegy teljes összegét. 

8. Minden vetítésnél érkezési sorrendben történik a nézőtér feltöltése, kivéve azokat a programokat, ahol a jegyek, illetve bérletek meghatározott helyekre szólnak (Hangvilla, FOTON vetítő terem, Balaton Mozi). 

9. A látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a közterület és a Rendezvény helyszíneinek megóvására, és köteles tartózkodni azok bármilyen jellegű megkárosításától. 

10. A látogató köteles a Rendezvény helyszínen a szemét elhelyezése céljából az erre a célra elhelyezett hulladékgyűjtőket használni.

11. Azon személyeket, akik a Rendezvényt vagy a látogatókat nem megfelelő viselkedéssel (pl. hangoskodás, agresszív viselkedés), illetve bármilyen egyéb módon (rendezetlen, piszkos vagy hiányos ruházat, ittas vagy egyéb bódult állapot, hangoskodás, rendbontás, kéregetés stb.) megzavarják, a Rendezvény munkatársai a helyszín azonnali elhagyására szólíthatják fel. Amennyiben a rendzavaró személy a felszólítás ellenére sem viselkedik a Házirendnek megfelelő módon, úgy a szervezőknek jogában áll a rendvédelmi szervek segítségét igénybe venni és a rendbontó látogatót a helyszínről eltávolíttatani.

12. A vetítések alatt a mobiltelefon használata tilos! A tiltás megszegőit a Rendezvény munkatársai a vetítés azonnali elhagyására szólíthatják fel. 

13. A Rendezvény területén tilos engedély nélkül bármilyen kereskedelmi, áruforgalmi (árusítás stb.), illetve promóciós (termékek, szórólapok osztogatása, kihelyezése) tevékenységet folytatni.

14. A látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényhez kapcsolódóan, annak helyszínén olyan termékek és szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem a szervezők, hanem más szerződéses partnerek nyújtanak. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a látogató mint fogyasztó és az adott szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen termékekkel és szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a szervezőkkel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Szervező általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a szerződéses partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A szerződéses partnerek által nyújtott szolgáltatásokat és termékeket a látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a szerződéses partnerek által biztosított szolgáltatások és termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért. 

15. A Rendezvény helyszíneire házi- és egyéb állatot bevinni tilos. A jelen pont alól kivételt képez a speciális segítő kutya. 

16. A látogató teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szervező, mind a közreműködők és szerződéses partnerek, mind a további látogatók, mind a harmadik személyek tekintetében. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a látogató, vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége, vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely látogatójának, illetve harmadik személynek. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Szervezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Szervező felelősségi körébe.

17. A Rendezvényen 3 év alatti gyermekek kizárólag a gyermekprogramokon vehetnek részt, még szülői felügyelettel is. A gyerekprogramok mind a honlapon, mind a programfüzetben fel vannak tüntetve.  A Rendezvény vetítésein a filmek korhatár besorolását is be kell tartaniuk a résztvevőknek, amelyek szintén fel vannak tüntetve a honlapon és a programfüzetben. 

18. A Rendezvény területére kerékpárt, illetve egyéb nem gépi és gépi meghajtású járművet behozni tilos. 

 

19. A kijelölt menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni! 

 

20. A Rendezvény vetítései alatt szigorúan tilos a kép- és/vagy hangrögzítő eszközök használata (fényképezőgép, kamera, telefon, diktafon stb.) A mozitermekben a filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő, és büntető -, illetve polgári jogi következményeket von maga után. 

21. A Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, kést, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Továbbá tilos azon tárgyakat bevinni a rendezvény helyszíneire, amelyek a többi látogatóban félelmet, riadalmat kelthetnek, vagy amelyek a többi látogató szórakozását más okból zavarhatja, korlátozhatja. 

 

22. A Rendezvény területére bevitt, illetve ott elveszett, elhagyott értéktárgyakért a Szervező nem vállal felelősséget. A látogatót egy másik látogató magatartása vagy tevékenysége miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért a rendezvény Szervezőjét felelősség nem terheli. 

23. A látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, más látogatók, illetve egyéb harmadik személyek a Rendezvény területén kifüggesztett, valamint a jelen Házirend 1. számú mellékletében meghatározott adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően. Ennek megfelelően a látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező a látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ,- ideértve azt az esetet is, ha a Szervező a látogatóról más látogatók által készített felvételt hasznosítja vagy használja fel, – anélkül, hogy a látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. A látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szervező a Rendezvényt, illetve egyes programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

24. A Házirendben és a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. egyéb közzétett szabályzataiban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

25. A Házirend be nem tartása a Rendezvényről való kizárást vonja maga után. 

1. számú melléklet: Tájékoztató kép és hangfelvétel kezeléséről 

 

Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk! 

Veszprém, 2024. május 09.

Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 

képv.: Markovits Aliz  

1. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ KÉP- ÉS HANGFELVÉTELEK KEZELÉSÉRŐL

1. ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév: Veszprém-Balaton 2023 Zrt.

Székhely: 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 8.

Nyilvántartási szám: 19-10-500277

Adószám: 23701142-2-19Képviseli: Markovits Alíz vezérigazgató

Weboldal: www.veszprembalaton2023.hu

E-mail: [email protected]

a továbbiakban: „VEB2023

2.AZ ÉRINTETTI ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

KEZELT ADATOK KÖRE

ADATKEZELÉS CÉLJA

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Érintettekről kép-és hangfelvétel („Felvétel”)

Magyar Mozgókép Fesztivál („Projekt”) népszerűsítse különösen, de nem kizárólagosan a Felvételek felhasználásával készült összefoglalókban, a Projektet népszerűsítő, illetve bemutató videókban, illetve ezek közzététele a VEB2023 és a Projekt YouTube-csatornáján, Facebook-oldalán, LinkedIn oldalán, illetve saját weboldalán keresztül a nyilvánosság számára, továbbá pályázatokon és kampányokban, illetve egyéb, a Projekt népszerűsítésére alkalmas fórumokon

Az adatkezelő GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a közérdekből megvalósuló Projekt népszerűsítéséhez, a köz tájékoztatásához fűződő jogos érdeke

2024. december 31. napjáig

3.ADATFELDOLGOZÓ, FELVÉTELEK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK 

A VEB2023 a Felvételek felhasználási céljának megvalósításához adatfeldolgozóként harmadik személyt is igénybe vehet.  Ezen harmadik személyek tevékenysége az adatkezelési cél megvalósításához szükséges vizuális anyagokra vonatkozó munkákra terjed ki, önmaguk nem kezelik vagy rögzítik a személyes adatokat, hanem a VEB2023 utasításai szerinti műveletekhez használják azokat (pl. videó készítése, vágása, szerkesztése). Továbbá a Felvételekből készült promóciós anyagokat VEB2023 és a Projekt YouTube-csatornáján, Facebook-oldalán, LinkedIn oldalán, illetve saját weboldalán, illetve a Projekt népszerűsítésére igénybe vehető fórumokon teszi közzé. 

4. AZ ADATOK TÁROLÁSA, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A VEB2023 a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírások szerint védi a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, így megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen, ezen belül a személyes adatokat tartalmazó adatbázisokhoz kizárólag azon munkatársainak enged hozzáférést, akik az adatkezelési cél megvalósításában részt vesznek, illetve hibaelhárítással kapcsolatos munkakörük miatt erre szükségük van.

5.ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA 

5.1.A hozzáféréshez való jog 

Ön a GDPR 15. cikke alapján bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a VEB2023 kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot a VEB2023 megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. 

A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje az alábbiak szerint:

  • A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, vagyis amennyiben a felvételen más érintettek is felismerhetőek, VEB2023 harmadik felek jogainak védelme érdekében technikai intézkedéseket (például képszerkesztés, ezen belül elfedés vagy eltorzítás) foganatosít.
  • Amennyiben az Ön kérelme túlzó vagy egyértelműen megalapozatlan, a VEB2023 az általános adatvédelmi rendelet 12. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerint észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést (GDPR 12. cikke (5) bekezdésének b) pontja). 

5.2.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A GDPR 17. cikke értelmében amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, a VEB2023 az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli:

  • ha már nincs rájuk szükség arra a célra, amelyre eredetileg tárolták őket, vagy az adatkezelés jogszerűtlen,
  • akkor, ha Ön gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát, és az adatkezelésnek nincs elsőbbséget élvező, kényszerítő erejű jogos indoka.

A Felvételek nem törölhetőek, amennyiben az adatkezelés szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.3.Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti a GDPR 18. cikke alapján az alábbi esetekben:

  • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5.4.A tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikke alapján amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja VEB2023 vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak a VEB2023 nem köteles helyt adni, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy az adatkezelés VEB2023 jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

5.5.Helyesbítéshez való jog

A Felvételek esetén az adatok helyesbítésére szűk körben van lehetőség, ez az érintetti jog jelen esetben korlátozottan gyakorolható.

5.6.Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a VEB2023 általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az GDPR rendelkezéseit, Önnek jogában áll illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei: 

Honlap: http://naih.hu/

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: [email protected]

Továbbá a GDPR és az Info tv. szabályai szerint bírósághoz fordulhat. Részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR III. és VIII Fejezete, illetve Info tv. 23. § rendelkezései tartalmazzák.

5.7. Érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidőt

VEB2023 gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely jogát gyakorolja és ezzel kapcsolatban VEB2023-at megkeresi, VEB2023 az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Amennyiben bármilyen jogát kívánja gyakorolni, vagy kérdése, észrevétele van, kérjük forduljon hozzánk a jelen Tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken! 

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!