HÁZIREND

1. A Magyar Mozgókép Fesztivál (a továbbiakban: „Rendezvény”) látogatója a Rendezvény területén való tartózkodás során köteles a jelen házirendben („Házirend”) foglaltakat betartani. A Rendezvény területére történő belépéssel, illetve az ott tartózkodással elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Házirend feltételeit, valamint köteles betartani a szervezők és az egyes helyszínek felelőseinek utasításait, és egyéb tájékoztatásait.

2. A Rendezvény szervezője: Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (8200 Veszprém, Óváros tér 26., a továbbiakban: „Szervező”)

3. A Rendezvény időtartama: 2023. június 6. és 2023. június 10. napjai között kerül megrendezésre az alábbi helyszíneken:   

 

Veszprém, Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2.

Veszprém, Expresszó Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2.

Veszprém, FOTON Audiovizuális Centrum, Veszprém, Vár u. 17. 

Veszprém, Vár – Szentháromság tér, Vár utca 

Veszprém, Filmio Fröccsterasz, Veszprém, Óváros téri rendezvényhelyszín 

Balatonalmádi, Wesselényi Strand rendezvényhelyszín 

Balatonfüred, Tagore sétány rendezvényhelyszín 

Balatonfüred, Balaton Mozi, Balatonfüred, Horváth Mihály u. 64.

 

4. A Házirend valamennyi látogató által megismerhető módon, jól láthatóan kifüggesztésre kerül az egyes helyszíneken, továbbá a rendezvény honlapján is elérhető:  https://mozgokepfesztival.hu 

 

5. A Szervező a Rendezvény és a vetítések vonatkozásában fenntartja a programváltoztatás jogát, különösen, de nem kizárólagosan a hatályos járványügyi rendelkezésekre és az ehhez kapcsolódó esetleges korlátozásokra tekintettel.  

 

Minden rendezvény kizárólag érvényes jegy vagy bérlet bemutatásával látogatható. 

A részletes programokról és a további feltételekről a Rendezvény honlapja és Facebook oldala ad bővebb információt.

 

6. A belépésre jogosító dokumentumot a látogató köteles magánál tartani a Rendezvény ideje alatt, és a Szervező kérésére köteles azt bemutatni. A kedvezményezetti jegyek érvényesítéséhez a Rendezvényre belépéskor az arra jogosító dokumentumot be kell mutatni a Szervező részére. 

 

7. A Rendezvény elmaradása esetén a Szervező visszatéríti a kapcsolódó programra vásárolt jegy teljes összegét. 

8. Minden vetítésnél érkezési sorrendben történik – a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően - a nézőtér feltöltése, kivéve azokat a programokat, ahol a jegyek, illetve bérletek meghatározott helyekre szólnak (Hangvilla, FOTON vetítő terem, Balaton Mozi). 

9. A látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a közterület és a Rendezvény helyszíneinek megóvására, és köteles tartózkodni azok bármilyen jellegű megkárosításától. 

10. A látogató köteles a Rendezvény helyszínen a szemét elhelyezése céljából az erre a célra elhelyezett hulladékgyűjtőket használni.

11. Azon személyeket, akik a Rendezvényt vagy a látogatókat nem megfelelő viselkedéssel (pl. hangoskodás, agresszív viselkedés), illetve bármilyen egyéb módon (rendezetlen, piszkos vagy hiányos ruházat, ittas vagy egyéb bódult állapot, hangoskodás, rendbontás, kéregetés stb.) megzavarják, a Rendezvény munkatársai a helyszín azonnali elhagyására szólíthatják fel. Amennyiben a rendzavaró személy a felszólítás ellenére sem viselkedik a Házirendnek megfelelő módon, úgy a szervezőknek jogában áll a rendvédelmi szervek segítségét igénybe venni és a rendbontó látogatót a helyszínről eltávolíttatani.

12. A vetítések alatt a mobiltelefon használata tilos! A tiltás megszegőit a Rendezvény munkatársai a vetítés azonnali elhagyására szólíthatják fel. 

13. A Rendezvény területén tilos engedély nélkül bármilyen kereskedelmi, áruforgalmi (árusítás stb), illetve promóciós (termékek, szórólapok osztogatása, kihelyezése) tevékenységet folytatni.

14. A látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényhez kapcsolódóan, annak helyszínén olyan termékek és szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem a szervezők, hanem más szerződéses partnerek nyújtanak. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a látogató mint fogyasztó és az adott szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen termékekkel és szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a szervezőkkel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Szervező általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a szerződéses partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A szerződéses partnerek által nyújtott szolgáltatásokat és termékeket a látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a szerződéses partnerek által biztosított szolgáltatások és termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért. 

15. A Rendezvény helyszíneire házi- és egyéb állatot bevinni tilos. A jelen pont alól kivételt képez a speciális segítő kutya. 

16. A látogató teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szervező, mind a közreműködők és szerződéses partnerek, mind a további látogatók, mind a harmadik személyek tekintetében. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a látogató, vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége, vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely látogatójának, illetve harmadik személynek. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Szervezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Szervező felelősségi körébe.

17. A Rendezvényen 3 év alatti gyermekek kizárólag a gyermekprogramokon vehetnek részt, még szülői felügyelettel is. A gyerekprogramok mind a honlapon, mind a programfüzetben fel vannak tüntetve.  A Rendezvény vetítésein a filmek korhatár besorolását is be kell tartaniuk a résztvevőknek, amelyek szintén fel vannak tüntetve a honlapon és a programfüzetben. 

18. A Rendezvény területére kerékpárt, illetve egyéb nem gépi és gépi meghajtású járművet behozni tilos. 

 

19. A kijelölt menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni! 

 

20. A Rendezvény vetítései alatt szigorúan tilos a kép- és/vagy hangrögzítő eszközök használata (fényképezőgép, kamera, telefon, diktafon stb.) A mozitermekben a filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő, és büntető -, illetve polgári jogi következményeket von maga után. 

21. A Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, kést, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Továbbá tilos azon tárgyakat bevinni a rendezvény helyszíneire, amelyek a többi látogatóban félelmet, riadalmat kelthetnek, vagy amelyek a többi látogató szórakozását más okból zavarhatja, korlátozhatja. 

 

22. A Rendezvény területére bevitt, illetve ott elveszett, elhagyott értéktárgyakért a Szervező nem vállal felelősséget. A látogatót egy másik látogató magatartása vagy tevékenysége miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért a rendezvény Szervezőjét felelősség nem terheli. 

23. A látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, más látogatók, illetve egyéb harmadik személyek a Rendezvény területén kifüggesztett, valamint a jelen Házirend 1. számú mellékletében meghatározott adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően. Ennek megfelelően a látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező a látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ,- ideértve azt az esetet is, ha a Szervező a látogatóról más látogatók által készített felvételt hasznosítja vagy használja fel, – anélkül, hogy a látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. A látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szervező a Rendezvényt, illetve egyes programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

24. A Házirendben és a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. egyéb közzétett szabályzataiban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

25. A Házirend be nem tartása a Rendezvényről való kizárást vonja maga után. 

1. számú melléklet: Tájékoztató kép és hangfelvétel kezeléséről 

 

Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk! 

Veszprém, 2023. május 15.

Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 

képv.: Markovits Aliz  

1. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ KÉP- ÉS HANGFELVÉTELEK KEZELÉSÉRŐL

1. ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév: Veszprém-Balaton 2023 Zrt.

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 26.

Nyilvántartási szám: 19-10-500277

Adószám: 19264581-1-19

Képviseli: 23701142-2-19

Weboldal: www.veszprembalaton2023.hu

E-mail: [email protected]

a továbbiakban: „VEB2023”

2. AZ ÉRINTETTI ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Érintettekről kép-és hangfelvétel („Felvétel”)

Magyar Mozgókép Fesztivál („Projekt”) népszerűsítse különösen, de nem kizárólagosan a Felvételek felhasználásával készült összefoglalókban, a Projektet népszerűsítő, illetve bemutató videókban, illetve ezek közzététele a VEB2023 és a Projekt YouTube-csatornáján, Facebook-oldalán, LinkedIn oldalán, illetve saját weboldalán keresztül a nyilvánosság számára, továbbá pályázatokon és kampányokban, illetve egyéb, a Projekt népszerűsítésére alkalmas fórumokonAz adatkezelő GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a közérdekből megvalósuló Projekt népszerűsítéséhez, a köz tájékoztatásához fűződő jogos érdeke2024. december 31. napjáig

3. ADATFELDOLGOZÓ, FELVÉTELEK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK 

A VEB2023 a Felvételek felhasználási céljának megvalósításához adatfeldolgozóként harmadik személyt is igénybe vehet.  Ezen harmadik személyek tevékenysége az adatkezelési cél megvalósításához szükséges vizuális anyagokra vonatkozó munkákra terjed ki, önmaguk nem kezelik vagy rögzítik a személyes adatokat, hanem a VEB2023 utasításai szerinti műveletekhez használják azokat (pl. videó készítése, vágása, szerkesztése). Továbbá a Felvételekből készült promóciós anyagokat VEB2023 és a Projekt YouTube-csatornáján, Facebook-oldalán, LinkedIn oldalán, illetve saját weboldalán, illetve a Projekt népszerűsítésére igénybe vehető fórumokon teszi közzé. 

4. AZ ADATOK TÁROLÁSA, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A VEB2023 a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírások szerint védi a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, így megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen, ezen belül a személyes adatokat tartalmazó adatbázisokhoz kizárólag azon munkatársainak enged hozzáférést, akik az adatkezelési cél megvalósításában részt vesznek, illetve hibaelhárítással kapcsolatos munkakörük miatt erre szükségük van.

5. ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA 

5.1. A hozzáféréshez való jog 

Ön a GDPR 15. cikke alapján bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a VEB2023 kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot a VEB2023 megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. 

A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje az alábbiak szerint:

• A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, vagyis amennyiben a felvételen más érintettek is felismerhetőek, VEB2023 harmadik felek jogainak védelme érdekében technikai intézkedéseket (például képszerkesztés, ezen belül elfedés vagy eltorzítás) foganatosít.

• Amennyiben az Ön kérelme túlzó vagy egyértelműen megalapozatlan, a VEB2023 az általános adatvédelmi rendelet 12. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerint észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést (GDPR 12. cikke (5) bekezdésének b) pontja). 

5.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A GDPR 17. cikke értelmében amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, a VEB2023 az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli:

• ha már nincs rájuk szükség arra a célra, amelyre eredetileg tárolták őket, vagy az adatkezelés jogszerűtlen,

• akkor, ha Ön gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát, és az adatkezelésnek nincs elsőbbséget élvező, kényszerítő erejű jogos indoka.

A Felvételek nem törölhetőek, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti a GDPR 18. cikke alapján az alábbi esetekben:

• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5.4. A tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikke alapján amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja VEB2023 vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak a VEB2023 nem köteles helyt adni, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy az adatkezelés VEB2023 jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

5.5. Helyesbítéshez való jog

A Felvételek esetén az adatok helyesbítésére szűk körben van lehetőség, ez az érintetti jog jelen esetben korlátozottan gyakorolható.

5.6. Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a VEB2023 általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az GDPR rendelkezéseit, Önnek jogában áll illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei: 

Honlap: http://naih.hu/

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: [email protected]

Továbbá a GDPR és az Info tv. szabályai szerint bírósághoz fordulhat. Részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR III. és VIII Fejezete, illetve Info tv. 23. § rendelkezései tartalmazzák.

5.7. Érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidőt

VEB2023 gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely jogát gyakorolja és ezzel kapcsolatban VEB2023-at megkeresi, VEB2023 az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Amennyiben bármilyen jogát kívánja gyakorolni, vagy kérdése, észrevétele van, kérjük forduljon hozzánk a jelen Tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken! 

 

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!